Dewan Pengurus
No
Jabatan
Nama
1
KETUA UMUM KH. Achmad Shofwan.L.C
2
KETUA I Drs. H Imam Buwaity, MM
3
KETUA II H. M. Basori, LC, MA
4
SEKETARIS UMUM Drs H. Usman Ashofi
5
SEKETARIS I Hj. Rufaidah Laila
6
SEKETARIS II Hilyatun Nasihah
7
BANDAHARA UMUM Hj. Nora Farihah, SE
8
BANDAHARA 1 H. M. Yefta Lutfi Zamroni, ST
9
BANDAHARA 2 dr. Hj. Durrotun Nafisah